Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

2. Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

——-

We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. (zie contactformulieren)

Onze voertaal is het Nederlands.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as

——-

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

3. Duurzaamheidsbeleid: SFDR

1. GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.
De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.
In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2. ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.
Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.
Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.
Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

4. Algemene voorwaarden van ons kantoor

ONZE DIENSTVERLENING

 De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

CATEGORISERING VAN DE KLANT

 Om u een optimale klantenservice aan te bieden, heeft ons kantoor beslist om al haar klanten te categoriseren als niet-professionele klanten.

U bent geïnformeerd over de mogelijkheid te verzoeken om als professionele klant te worden gecategoriseerd op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten, waarnaar verwezen in artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De categorisering als professionele klant impliceert eventueel een lager beschermingsniveau. Indien u wenst te worden gecategoriseerd als een professionele klant, neemt u contact op met ons kantoor.

JUISTE EN VOLLEDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie verstrekt. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten bezorgen. Het is aan u om deze documenten aandachtig te lezen. Het kantoor staat ter beschikking voor alle inlichtingen, opmerkingen en/of eventuele anomalieën.

VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Iedere partij, zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen met uitzondering van de informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld de (her)verzekeringsmaatschappij, een expert, enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

KLACHTENBEHANDELING

 De tevredenheid van het cliënteel is een prioriteit voor ons kantoor.

Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld.  Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken.

Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail of per gewone brief worden bezorgd.  Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden.  Telkens wanneer u het wenst of wanneer de behandeling van uw klacht door ons kantoor voor u geen voldoening bracht, kan u met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 74, fax.: +32(0) 547 59 75, e-mail: info@ombudsman-insurance.be. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument. (www.ombudsman-insurance.be )

STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verbindt u zich ertoe de vragen die ons kantoor verplicht is dienaangaande te stellen, te beantwoorden en het kantoor op het eerste verzoek de gevraagde documenten te verstrekken.

SOLVABILITEIT VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

 In het kader van hun activiteiten inzake distributie van verzekeringen, is ons kantoor niet verantwoordelijk voor de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen.

TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

5. Belangenconflictenbeleid

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

(1)            De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierin begrepen elke verbonden persoon zoals een bestuurder, vennoot of daarmee gelijk te stellen persoon, of manager van de tussenpersoon of onderneming, indien van toepassing; een werknemer alsook een andere natuurlijke persoon wiens diensten ter beschikking en onder zeggenschap staan van de verzekeringstussenpersoon en die betrokken is bij de distributie van verzekeringsproducten (bv. verzekeringssubagenten) – een natuurlijke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het aanbieden van diensten aan de verzekeringstussenpersoon onder een samenwerkingsovereenkomst voor de distributie door de tussenpersoon of onderneming van producten – een persoon die (on) rechtstreeks verbonden is door het uitoefenen van controle, hierna “de verbonden personen”) en de klanten,

(2)            Tussen de klanten onderling.

Op basis van wat voorafgaat en van de bijzonderheden van onze activiteiten, heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid uitgewerkt waarvan de inhoud is opgenomen in huidig document

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

  • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

Ontdek onze interessante tips & tricks omtrent uw autoverzekering!

my pension lycke

“My Pension” drukt u met uw neus op de feiten

Lees meer
my pension lycke

“My Pension” drukt u met uw neus op de feiten

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!